Kopalnie 12 266 62 98 0

Eksploatacja na terenie zbiornika

środa, 15 listopad 2023


Eksploatacja na terenie zbiornika

Jednym z największych sukcesów naszej Firmy w zakresie działania na rzecz ochrony środowiska była rozpoczęta jesienią 2009 roku eksploatacja warstwy przyspągowej w Zbiorniku "Ślepowron" w czasie przebywania kolonii ślepowronów na wyspach.

Jednym z największych sukcesów naszej Firmy w zakresie działania na rzecz ochrony środowiska była rozpoczęta jesienią 2009 roku eksploatacja warstwy przyspągowej w Zbiorniku "Ślepowron" w czasie przebywania kolonii ślepowronów
na wyspach.

Zaznaczyć tu trzeba, że eksploatacja prowadzona była na zbiorniku wodnym zlokalizowanym w obszarze „Natura 2000" Dolina Dolnej Skawy PLB 120005.

W obszarze tym gniazduje kolonia ślepowrona (ptaka wodno – błotnego) umieszczonego w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt obejmującej gatunki zagrożone, a którego prawie cała populacja występuje właśnie w Dolinie Górnej Wisły.

Przedstawiciele naszej Firmy prowadzili wiele rozmów m. in. z Władzami Gminy Zator, Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z Krakowa oraz z przedstawicielami Towarzystw Ekologicznych zajmującymi się ochroną zwierząt
na terenach "Natura 2000" Dolina Dolnej Skawy.

Podczas tych spotkań zapewnialiśmy, że w czasie prowadzenia eksploatacji nie ucierpią na niej będące pod ochroną ptaki. W tym celu niezwłocznie zlecono opracowanie Raportu oddziaływania na środowisko, a następnie uzyskano obwarowaną wieloma warunkami do spełnienia – Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zobowiązaliśmy się również do systematycznego zlecania organizacjom ornitologicznym, każdego roku w którym eksploatacja będzie się odbywać – Sprawozdania z monitoringu ornitologicznego prowadzonego na Zbiorniku "Ślepowron" (odbywało się to w latach 2009 - 2015). Z całą pewnością możemy orzec, że zrealizowaliśmy wszystkie powinności zawarte w przedmiotowych decyzjach i opracowaniach.

Do kluczowych i najważniejszych realizacji należały:

Po zakończeniu eksploatacji tj. w roku 2015 zostały solidnie umocnione brzegi wysp "dużej" oraz "wierzbowej", na których gniazduje ślepowron. Pierwsza z nich od strony zachodniej i południowej została obłożona gabionami wypełnionymi kamieniami, pozostała część została umocniona płotkiem wykonanym z faszyny wierzbowej. Brzegi wyspy "wierzbowej" zostały zabezpieczone płotkiem faszynowym.

Zabezpieczenie brzegów będzie chronić wyspy przed rozmywaniem, a nasadzenie wierzb na wyspie "dużej" spowoduje uzupełnienie drzewostanu wyspy.

Dla naszej Firmy najistotniejsze było stwierdzenie zawarte w ostatnim Sprawozdaniu z monitoringu ornitologicznego prowadzonego na Zbiorniku "Ślepowron" w roku 2015, w którym eksploatacja została zakończona, a mianowicie:

„Trend liczebności ślepowrona w okresie prowadzenia eksploatacji oraz w roku po jej zakończeniu
(październik 2015) był stabilny".

To stwierdzenie jasno dowodzi, że eksploatacja kruszywa na Zbiorniku "Ślepowron" prowadzona w latach 2009 – 2014 nie miała ujemnego wpływu na liczebność ślepowronów na dwóch umiejscowionych na zbiorniku wyspach.

Skontaktuj się z nami

Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A.
ul. Rzemieślnicza 1
30-363 Kraków

12 266 62 98 Kontakt z nami